AoE Star League 2017_ Kênh G_Man | CSĐN, U98 vs No1, Mạnh Hào |