GameTV vs Hà Nội ngày 11/10/2017 | GameTV vs Hà Nội |