AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 25-11-2018 | GameTV vs Hà Nam |