AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 03-11-2018 | GameTV vs Nghệ An |