2vs2 U98 - KDK vs Hoàng CN - Bêu ngày 28-8-2017 | GameTV vs SkyRed |