4vs4 Random | AOE360 vs Thái Bình | Ngày 13-1-2018 | AOE360 vs Thái Bình |