2vs2 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 13/01/2018 | GameTV vs Hà Nội |