CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
GameTV - SkyRed 13: 00 - 20/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 4 - 1 KenZ - Kỳ BN 21: 00 - 19/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 BiBi 13: 30 - 18/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 3 - 2 Tú Xuất - Sang Club 13: 00 - 17/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Quýt - Xuân Thứ 13: 00 - 15/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 13/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 0 - 3 Trương IS - U97 21: 00 - 12/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 00 - 11/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 3 NoName - Tịnh Văn 21: 00 - 10/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 4 - 0 BiBi - Dương Còi 13: 30 - 09/09/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 1 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 00 - 06/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Văn Hưởng 3 - 2 Nam SoCiu - Kỳ BN 21: 30 - 04/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 3 - 0 Vany - NoName 13: 00 - 03/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 5 - 3 Liên Quân 13: 00 - 02/09/2018 GIAO HỮU
Thành Lak - Văn Hưởng 1 - 3 It'sWar - NamSoCiu 20: 00 - 01/09/2018 GIAO HỮU
Chu Bá Giang 2 - 0 Nguyễn Vân Tùng 19: 20 - 31/08/2018 AOE U23 GameTV Plus
Nguyễn Minh Hiếu 0 - 2 Chu Bá Giang 19: 00 - 31/08/2018 AoE U23 GameTV Plus 2018
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 31/08/2018 GIAO HỮU
Xuân Huy 0 - 2 Nguyễn Vân Tùng 22: 00 - 30/08/2018 AOE U23 GameTV Plus 2018
CSĐN, Hehe 2 - 3 BiBi, Hồng Anh 13: 30 - 30/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 0 BiBi 13: 00 - 28/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 27/08/2018 GIAO HỮU
Em bé 4 - 1 VNSCooL92 09: 30 - 24/08/2018 1v1 Lan finals
ChipBoy96 4 - 1 VaneLove 13: 00 - 23/08/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 4 VNL1 19: 45 - 22/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Liên Quân 13: 00 - 21/08/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Quảng Ninh 2 - 3 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 17/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 3 Cam Quýt 21: 00 - 14/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 1 Exciter - Tùng Anh 13: 00 - 13/08/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Tiểu Hòa Ca 13: 00 - 09/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Sài Gòn New 13: 30 - 08/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Liên Quân 13: 00 - 07/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 30 - 06/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove 3 - 2 BiBi, Hồng Anh 13: 00 - 02/08/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 2 SkyRed 13: 00 - 02/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 1 Yugi - Đinh Xuân Canh 13: 00 - 01/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 1 - 2 Em Bé - Xung Nhi 13: 00 - 31/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 VaneLove 20: 00 - 29/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 1 - 3 Liên Quân 10: 00 - 29/07/2018 POOL PLAY
Ốc Tiêu 4 - 3 Tokyo Ghoul 234 15: 00 - 23/07/2018 Road to VNC 2018
Ốc Tiêu 4 - 2 Hồ Vương Hy 19: 00 - 22/07/2018 Road to VNC 2018
GameTV 3 - 1 Liên Quân 13: 30 - 21/07/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Hồng Anh + HeHe 19: 10 - 19/07/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 G_man Academy 10: 00 - 18/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Quảng Ninh 13: 00 - 17/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
GameTV - SkyRed 13: 00 - 20/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 4 - 1 KenZ - Kỳ BN 21: 00 - 19/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 BiBi 13: 30 - 18/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 3 - 2 Tú Xuất - Sang Club 13: 00 - 17/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Quýt - Xuân Thứ 13: 00 - 15/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 13/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 0 - 3 Trương IS - U97 21: 00 - 12/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 00 - 11/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 3 NoName - Tịnh Văn 21: 00 - 10/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 4 - 0 BiBi - Dương Còi 13: 30 - 09/09/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 1 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 00 - 06/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Văn Hưởng 3 - 2 Nam SoCiu - Kỳ BN 21: 30 - 04/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 3 - 0 Vany - NoName 13: 00 - 03/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 5 - 3 Liên Quân 13: 00 - 02/09/2018 GIAO HỮU
Thành Lak - Văn Hưởng 1 - 3 It'sWar - NamSoCiu 20: 00 - 01/09/2018 GIAO HỮU
Chu Bá Giang 2 - 0 Nguyễn Vân Tùng 19: 20 - 31/08/2018 AOE U23 GameTV Plus
Nguyễn Minh Hiếu 0 - 2 Chu Bá Giang 19: 00 - 31/08/2018 AoE U23 GameTV Plus 2018
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 31/08/2018 GIAO HỮU
Xuân Huy 0 - 2 Nguyễn Vân Tùng 22: 00 - 30/08/2018 AOE U23 GameTV Plus 2018
CSĐN, Hehe 2 - 3 BiBi, Hồng Anh 13: 30 - 30/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 0 BiBi 13: 00 - 28/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 27/08/2018 GIAO HỮU
Em bé 4 - 1 VNSCooL92 09: 30 - 24/08/2018 1v1 Lan finals
ChipBoy96 4 - 1 VaneLove 13: 00 - 23/08/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 4 VNL1 19: 45 - 22/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Liên Quân 13: 00 - 21/08/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Quảng Ninh 2 - 3 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 17/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 3 Cam Quýt 21: 00 - 14/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 1 Exciter - Tùng Anh 13: 00 - 13/08/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Tiểu Hòa Ca 13: 00 - 09/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Sài Gòn New 13: 30 - 08/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Liên Quân 13: 00 - 07/08/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 30 - 06/08/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, VaneLove 3 - 2 BiBi, Hồng Anh 13: 00 - 02/08/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 2 SkyRed 13: 00 - 02/08/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 1 Yugi - Đinh Xuân Canh 13: 00 - 01/08/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 1 - 2 Em Bé - Xung Nhi 13: 00 - 31/07/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 VaneLove 20: 00 - 29/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 1 - 3 Liên Quân 10: 00 - 29/07/2018 POOL PLAY
Ốc Tiêu 4 - 3 Tokyo Ghoul 234 15: 00 - 23/07/2018 Road to VNC 2018
Ốc Tiêu 4 - 2 Hồ Vương Hy 19: 00 - 22/07/2018 Road to VNC 2018
GameTV 3 - 1 Liên Quân 13: 30 - 21/07/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Hồng Anh + HeHe 19: 10 - 19/07/2018 GIAO HỮU
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 G_man Academy 10: 00 - 18/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Quảng Ninh 13: 00 - 17/07/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 G_man Academy 10: 00 - 16/07/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 Dương Đại Vĩnh 13: 30 - 15/07/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Quảng Ninh 21: 00 - 13/07/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow