CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Nghệ An 2 - 1 Hà Tĩnh 13: 00 - 17/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 30 - 16/11/2017 GIAO HUU
GameTV - Thái Bình 21: 45 - 12/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 GameTV + Ver 12: 40 - 11/11/2017 GIAO HỮU
Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc 18: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 0 GameTV+ Truy Mệnh 13: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân Pow 13: 00 - 09/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 07/11/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 2 Mạnh Hào 13: 00 - 06/11/2017 GIAO HỮU
Phạm Hữu Nhã 0 - 2 Đỗ Xuân Thứ 09: 30 - 05/11/2017 AOE Liên Tỉnh
Hồng Anh 2 - 1 Tiểu Thủy Ngư 18: 30 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 31/10/2017 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 ShenLong 18: 30 - 27/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 SkyRed 11: 00 - 27/10/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 1 VaneLove 21: 10 - 26/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 30 - 26/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Thái Bình 13: 00 - 25/10/2017 Giao hữu
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 23/10/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 1 Trung Quốc 18: 30 - 20/10/2017
Hồng Anh - GameTV 17: 00 - 20/10/2017 TEST KÊNH
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 01 - 20/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 00 - 19/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 16/10/2017 Giao Hữu
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Hồng Anh - ShenLong 18: 30 - 13/10/2017 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 No1 18: 15 - 13/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Liên Quân Pow 13: 00 - 13/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 1 Liên Quân 13: 00 - 12/10/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 11/10/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 0 SkyRed 13: 00 - 10/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 22: 00 - 09/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Liên Quân 13: 00 - 09/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Liên Quân Pow 13: 00 - 04/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 BiBi Club 13: 00 - 03/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 21: 00 - 02/10/2017 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 02/10/2017 GIAO HỮU
Thái Bình 0 - 3 BiBi Club 23: 30 - 30/09/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 30/09/2017 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 0 - 3 ShenLong 18: 30 - 29/09/2017 Giao Hữu
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow
GameTV 4 - 0 Hà Nội 13: 00 - 29/09/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Thái Bình 21: 30 - 28/09/2017 Giao Hữu
SkyRed 0 - 3 BiBi Club 21: 00 - 28/09/2017 Giao Hữu
AOE360 - Hà Nội 2 14: 30 - 28/09/2017 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 2 AOE360 13: 00 - 27/09/2017 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 26/09/2017 GIAO HỮU
GameTV - Nam Định Team 14: 15 - 25/09/2017 GIAO HỮU
AOE360 1 - 4 SkyRed 22: 00 - 23/09/2017
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Chim Sẻ Đi Nắng 19: 00 - 23/09/2017
Nghệ An 2 - 1 Hà Tĩnh 13: 00 - 17/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 30 - 16/11/2017 GIAO HUU
GameTV - Thái Bình 21: 45 - 12/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 GameTV + Ver 12: 40 - 11/11/2017 GIAO HỮU
Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc 18: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 0 GameTV+ Truy Mệnh 13: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân Pow 13: 00 - 09/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 07/11/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 2 Mạnh Hào 13: 00 - 06/11/2017 GIAO HỮU
Phạm Hữu Nhã 0 - 2 Đỗ Xuân Thứ 09: 30 - 05/11/2017 AOE Liên Tỉnh
Hồng Anh 2 - 1 Tiểu Thủy Ngư 18: 30 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 31/10/2017 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 ShenLong 18: 30 - 27/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 SkyRed 11: 00 - 27/10/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 1 VaneLove 21: 10 - 26/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 30 - 26/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Thái Bình 13: 00 - 25/10/2017 Giao hữu
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 23/10/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 1 Trung Quốc 18: 30 - 20/10/2017
Hồng Anh - GameTV 17: 00 - 20/10/2017 TEST KÊNH
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 01 - 20/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 00 - 19/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 16/10/2017 Giao Hữu
Hồng Anh - ShenLong 18: 30 - 13/10/2017 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 3 - 0 No1 18: 15 - 13/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Liên Quân Pow 13: 00 - 13/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 1 Liên Quân 13: 00 - 12/10/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 11/10/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 0 SkyRed 13: 00 - 10/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 22: 00 - 09/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Liên Quân 13: 00 - 09/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Liên Quân Pow 13: 00 - 04/10/2017 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 BiBi Club 13: 00 - 03/10/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 21: 00 - 02/10/2017 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 02/10/2017 GIAO HỮU
Thái Bình 0 - 3 BiBi Club 23: 30 - 30/09/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 30/09/2017 Giao Hữu
Chim Sẻ Đi Nắng 0 - 3 ShenLong 18: 30 - 29/09/2017 Giao Hữu
GameTV 4 - 0 Hà Nội 13: 00 - 29/09/2017 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Thái Bình 21: 30 - 28/09/2017 Giao Hữu
SkyRed 0 - 3 BiBi Club 21: 00 - 28/09/2017 Giao Hữu
AOE360 - Hà Nội 2 14: 30 - 28/09/2017 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 2 AOE360 13: 00 - 27/09/2017 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 26/09/2017 GIAO HỮU
GameTV - Nam Định Team 14: 15 - 25/09/2017 GIAO HỮU
AOE360 1 - 4 SkyRed 22: 00 - 23/09/2017
Dương Đại Vĩnh 0 - 2 Chim Sẻ Đi Nắng 19: 00 - 23/09/2017
SkyRed 1 - 4 Nam Định Team 13: 30 - 22/09/2017
Việt Nam 1 - 2 Trung Quốc 18: 30 - 21/09/2017 AOE Việt Trung
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow