CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
GameTV 2 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/11/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 0 - 3 Hồng Anh + HeHe 19: 30 - 14/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 14/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 13/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Team 6699 13: 00 - 12/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Team 6699 13: 00 - 09/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 30 - 08/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Thái Bình 07: 30 - 06/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 13: 45 - 05/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 13: 10 - 04/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 30 - 03/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 15 - 02/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 1 - 3 Liên Quân 23: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
Văn Hưởng - Nike 1 - 3 Sáng - Hào (GA) 13: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 29/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 0 9x Công - U97 13: 30 - 28/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 1 - 3 Thầu - TiTi 13: 30 - 27/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 0 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 30 - 25/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Tiểu Màn Thầu - Beo 13: 30 - 24/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Hà Nội 13: 10 - 23/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 10 - 22/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 2 - 2 Sài Gòn New 13: 10 - 21/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 ChipBoy - Sáng(GA) 13: 00 - 20/10/2018 GIAO HỮU
Phạm Văn Hưởng 3 - 2 TiTi 13: 30 - 19/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 2 - 3 HMN, VaneLove 13: 00 - 18/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 2 BiBi 19: 10 - 17/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 2 VaneLove - Xuân Thứ 13: 15 - 16/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, U98 3 - 2 BiBi - Hoàng Mai Nhi 13: 30 - 15/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - G_Ver 3 - 1 VaneLove - Xuân Thứ 20: 10 - 14/10/2018 GIAO HỮU
Vy Công Thành - Ngô Đình Thụy 13: 00 - 14/10/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
ChipBoy96 2 - 2 VaneLove 13: 30 - 13/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 12/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 10 - 11/10/2018 GIAO HỮU
U98 1 - 2 Bùi Phương Nam 14: 30 - 10/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 - Hồng Anh - Quýt 20: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Gunny 1 - 1 Tiểu Màn Thầu - Tí 21: 00 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 15 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 0 Hà Nội 13: 00 - 06/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 1 Dương Còi - TiTi 13: 00 - 04/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 1 - 3 Nam SoCiu - Kỳ BN 13: 10 - 03/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 13: 00 - 02/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Đinh Xuân Canh 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 01/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 3 - 2 BiBi, Quýt 20: 00 - 30/09/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Văn Hoạt 0 - 2 Bùi Phương Nam 19: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Tạ Duy Mạnh 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 10: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Cao Cường 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 20: 30 - 29/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Hải Dương 1 - 2 Bùi Phương Nam 13: 30 - 29/09/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
Trần Ngọc Đông 4 - 3 Nguyễn Đỗ Huy 20: 00 - 27/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 27/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/11/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 0 - 3 Hồng Anh + HeHe 19: 30 - 14/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 14/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 13/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Team 6699 13: 00 - 12/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Team 6699 13: 00 - 09/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 30 - 08/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Thái Bình 07: 30 - 06/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 13: 45 - 05/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 13: 10 - 04/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 30 - 03/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 15 - 02/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 1 - 3 Liên Quân 23: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
Văn Hưởng - Nike 1 - 3 Sáng - Hào (GA) 13: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 29/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 0 9x Công - U97 13: 30 - 28/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 1 - 3 Thầu - TiTi 13: 30 - 27/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 0 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 30 - 25/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Tiểu Màn Thầu - Beo 13: 30 - 24/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Hà Nội 13: 10 - 23/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 10 - 22/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 2 - 2 Sài Gòn New 13: 10 - 21/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 ChipBoy - Sáng(GA) 13: 00 - 20/10/2018 GIAO HỮU
Phạm Văn Hưởng 3 - 2 TiTi 13: 30 - 19/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 2 - 3 HMN, VaneLove 13: 00 - 18/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 2 BiBi 19: 10 - 17/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 2 VaneLove - Xuân Thứ 13: 15 - 16/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, U98 3 - 2 BiBi - Hoàng Mai Nhi 13: 30 - 15/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - G_Ver 3 - 1 VaneLove - Xuân Thứ 20: 10 - 14/10/2018 GIAO HỮU
Vy Công Thành - Ngô Đình Thụy 13: 00 - 14/10/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
ChipBoy96 2 - 2 VaneLove 13: 30 - 13/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 12/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 10 - 11/10/2018 GIAO HỮU
U98 1 - 2 Bùi Phương Nam 14: 30 - 10/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 - Hồng Anh - Quýt 20: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Gunny 1 - 1 Tiểu Màn Thầu - Tí 21: 00 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 15 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 0 Hà Nội 13: 00 - 06/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 1 Dương Còi - TiTi 13: 00 - 04/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 1 - 3 Nam SoCiu - Kỳ BN 13: 10 - 03/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 13: 00 - 02/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Đinh Xuân Canh 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 01/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 3 - 2 BiBi, Quýt 20: 00 - 30/09/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Văn Hoạt 0 - 2 Bùi Phương Nam 19: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Tạ Duy Mạnh 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 10: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Cao Cường 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 20: 30 - 29/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Hải Dương 1 - 2 Bùi Phương Nam 13: 30 - 29/09/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
Trần Ngọc Đông 4 - 3 Nguyễn Đỗ Huy 20: 00 - 27/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 27/09/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow