CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
GameTV 0 - 3 Nghệ An 13: 00 - 13/12/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - HeHe 2 - 3 No1 - Trương IS 21: 00 - 12/12/2018 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 30 - 12/12/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 3 - 2 Hồng Anh, Truy Mệnh 06: 10 - 09/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Thái Bình 22: 00 - 08/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/12/2018 Giao Hữu
GameTV 1 - 4 Team 6699 05: 10 - 08/12/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 1 - 3 Liên Quân 04: 50 - 07/12/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 Liên Quân 22: 30 - 06/12/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Team 6699 07: 00 - 06/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 05/12/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 3 - 1 HMN, VaneLove 20: 00 - 03/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 0 Liên Quân 13: 00 - 03/12/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Anh Huy 0 - 2 Nguyễn Hồng Quân 18: 00 - 02/12/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 SkyRed 05: 20 - 30/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Liên Quân 22: 30 - 28/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 SkyRed 13: 10 - 28/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 27/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nam 13: 30 - 26/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 0 Hà Nam 14: 00 - 25/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 22: 30 - 23/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 Team 6699 13: 15 - 23/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Team Sài Gòn 13: 30 - 22/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 14: 00 - 20/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 2 - 3 Liên Quân 07: 00 - 20/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 22: 00 - 18/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Team Sài Gòn 13: 00 - 16/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Liên Quân 07: 00 - 16/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/11/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 0 - 3 Hồng Anh + HeHe 19: 30 - 14/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 14/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 13/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Team 6699 13: 00 - 12/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Team 6699 13: 00 - 09/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 30 - 08/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Thái Bình 07: 30 - 06/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 13: 45 - 05/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 13: 10 - 04/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 30 - 03/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 15 - 02/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 1 - 3 Liên Quân 23: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
Văn Hưởng - Nike 1 - 3 Sáng - Hào (GA) 13: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 29/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 0 9x Công - U97 13: 30 - 28/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 1 - 3 Thầu - TiTi 13: 30 - 27/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 0 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 30 - 25/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Tiểu Màn Thầu - Beo 13: 30 - 24/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Hà Nội 13: 10 - 23/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 10 - 22/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 2 - 2 Sài Gòn New 13: 10 - 21/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Nghệ An 13: 00 - 13/12/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - HeHe 2 - 3 No1 - Trương IS 21: 00 - 12/12/2018 Giao Hữu
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 30 - 12/12/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 3 - 2 Hồng Anh, Truy Mệnh 06: 10 - 09/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Thái Bình 22: 00 - 08/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/12/2018 Giao Hữu
GameTV 1 - 4 Team 6699 05: 10 - 08/12/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 1 - 3 Liên Quân 04: 50 - 07/12/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 1 Liên Quân 22: 30 - 06/12/2018 Giao Hữu
GameTV 2 - 3 Team 6699 07: 00 - 06/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 05/12/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 3 - 1 HMN, VaneLove 20: 00 - 03/12/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 0 Liên Quân 13: 00 - 03/12/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Anh Huy 0 - 2 Nguyễn Hồng Quân 18: 00 - 02/12/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 SkyRed 05: 20 - 30/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Liên Quân 22: 30 - 28/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 SkyRed 13: 10 - 28/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 27/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nam 13: 30 - 26/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 0 Hà Nam 14: 00 - 25/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 22: 30 - 23/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 Team 6699 13: 15 - 23/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Team Sài Gòn 13: 30 - 22/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 14: 00 - 20/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 2 - 3 Liên Quân 07: 00 - 20/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 22: 00 - 18/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 1 Team Sài Gòn 13: 00 - 16/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Liên Quân 07: 00 - 16/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Thái Bình 13: 00 - 15/11/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng, U98 0 - 3 Hồng Anh + HeHe 19: 30 - 14/11/2018 Giao Hữu
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 00 - 14/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 13/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Team 6699 13: 00 - 12/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 0 Team 6699 13: 00 - 09/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 30 - 08/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Thái Bình 07: 30 - 06/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Hà Nội 13: 45 - 05/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Team 6699 13: 10 - 04/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 30 - 03/11/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 15 - 02/11/2018 GIAO HỮU
GameTV OLD 1 - 3 Liên Quân 23: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
Văn Hưởng - Nike 1 - 3 Sáng - Hào (GA) 13: 00 - 30/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 00 - 29/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 3 - 0 9x Công - U97 13: 30 - 28/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 1 - 3 Thầu - TiTi 13: 30 - 27/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 0 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 30 - 25/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Tiểu Màn Thầu - Beo 13: 30 - 24/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 2 Hà Nội 13: 10 - 23/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 10 - 22/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 2 - 2 Sài Gòn New 13: 10 - 21/10/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow