CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Phạm Văn Hưởng 3 - 2 TiTi 13: 30 - 19/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 2 - 3 HMN, VaneLove 13: 00 - 18/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 2 BiBi 19: 10 - 17/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 2 VaneLove - Xuân Thứ 13: 15 - 16/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, U98 3 - 2 BiBi - Hoàng Mai Nhi 13: 30 - 15/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - G_Ver 3 - 1 VaneLove - Xuân Thứ 20: 10 - 14/10/2018 GIAO HỮU
Vy Công Thành - Ngô Đình Thụy 13: 00 - 14/10/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
ChipBoy96 2 - 2 VaneLove 13: 30 - 13/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 12/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 10 - 11/10/2018 GIAO HỮU
U98 1 - 2 Bùi Phương Nam 14: 30 - 10/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 - Hồng Anh - Quýt 20: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Gunny 1 - 1 Tiểu Màn Thầu - Tí 21: 00 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 15 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 0 Hà Nội 13: 00 - 06/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 1 Dương Còi - TiTi 13: 00 - 04/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 1 - 3 Nam SoCiu - Kỳ BN 13: 10 - 03/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 13: 00 - 02/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Đinh Xuân Canh 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 01/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 3 - 2 BiBi, Quýt 20: 00 - 30/09/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Văn Hoạt 0 - 2 Bùi Phương Nam 19: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Tạ Duy Mạnh 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 10: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Cao Cường 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 20: 30 - 29/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Hải Dương 1 - 2 Bùi Phương Nam 13: 30 - 29/09/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
Trần Ngọc Đông 4 - 3 Nguyễn Đỗ Huy 20: 00 - 27/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 27/09/2018 GIAO HỮU
CSĐN, ChipBoy 3 - 1 BiBi, Tiểu Màn Thầu 13: 30 - 26/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 15 - 26/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 0 - 4 Xuân Thứ - TiTi 13: 00 - 25/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 BiBi Club 13: 00 - 24/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 23/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Nghệ An 21: 00 - 21/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 20/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 4 - 1 KenZ - Kỳ BN 21: 00 - 19/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 BiBi 13: 30 - 18/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 3 - 2 Tú Xuất - Sang Club 13: 00 - 17/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Quýt - Xuân Thứ 13: 00 - 15/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 13/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 0 - 3 Trương IS - U97 21: 00 - 12/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 00 - 11/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 3 NoName - Tịnh Văn 21: 00 - 10/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 4 - 0 BiBi - Dương Còi 13: 30 - 09/09/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 1 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 00 - 06/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Văn Hưởng 3 - 2 Nam SoCiu - Kỳ BN 21: 30 - 04/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 3 - 0 Vany - NoName 13: 00 - 03/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 5 - 3 Liên Quân 13: 00 - 02/09/2018 GIAO HỮU
Thành Lak - Văn Hưởng 1 - 3 It'sWar - NamSoCiu 20: 00 - 01/09/2018 GIAO HỮU
Chu Bá Giang 2 - 0 Nguyễn Vân Tùng 19: 20 - 31/08/2018 AOE U23 GameTV Plus
Phạm Văn Hưởng 3 - 2 TiTi 13: 30 - 19/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Mạnh Hào 2 - 3 HMN, VaneLove 13: 00 - 18/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 2 BiBi 19: 10 - 17/10/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 3 - 2 VaneLove - Xuân Thứ 13: 15 - 16/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, U98 3 - 2 BiBi - Hoàng Mai Nhi 13: 30 - 15/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - G_Ver 3 - 1 VaneLove - Xuân Thứ 20: 10 - 14/10/2018 GIAO HỮU
Vy Công Thành - Ngô Đình Thụy 13: 00 - 14/10/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
ChipBoy96 2 - 2 VaneLove 13: 30 - 13/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 12/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hoàng Mai Nhi - Tý 13: 10 - 11/10/2018 GIAO HỮU
U98 1 - 2 Bùi Phương Nam 14: 30 - 10/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 - Hồng Anh - Quýt 20: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Hà Nội 13: 00 - 09/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Gunny 1 - 1 Tiểu Màn Thầu - Tí 21: 00 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 3 Hà Nội 13: 15 - 08/10/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 3 - 0 Hà Nội 13: 00 - 06/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 1 Dương Còi - TiTi 13: 00 - 04/10/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 1 - 3 Nam SoCiu - Kỳ BN 13: 10 - 03/10/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 Nghệ An 13: 00 - 02/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN - Đinh Xuân Canh 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 01/10/2018 GIAO HỮU
CSĐN, No.1 3 - 2 BiBi, Quýt 20: 00 - 30/09/2018 GIAO HỮU
Nguyễn Văn Hoạt 0 - 2 Bùi Phương Nam 19: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Tạ Duy Mạnh 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 10: 00 - 30/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Cao Cường 1 - 2 Nguyễn Văn Hoạt 20: 30 - 29/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
Trần Hải Dương 1 - 2 Bùi Phương Nam 13: 30 - 29/09/2018 AoE Liên Tỉnh 2018
Trần Ngọc Đông 4 - 3 Nguyễn Đỗ Huy 20: 00 - 27/09/2018 AOE Liên Tỉnh 2018
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 27/09/2018 GIAO HỮU
CSĐN, ChipBoy 3 - 1 BiBi, Tiểu Màn Thầu 13: 30 - 26/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 15 - 26/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 0 - 4 Xuân Thứ - TiTi 13: 00 - 25/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 BiBi Club 13: 00 - 24/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Liên Quân 13: 00 - 23/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 Nghệ An 21: 00 - 21/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 20/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 4 - 1 KenZ - Kỳ BN 21: 00 - 19/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 3 - 1 BiBi 13: 30 - 18/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 3 - 2 Tú Xuất - Sang Club 13: 00 - 17/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 2 - 1 Quýt - Xuân Thứ 13: 00 - 15/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 13/09/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - Văn Hưởng 0 - 3 Trương IS - U97 21: 00 - 12/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 3 Thái Bình 13: 00 - 11/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 2 - 3 NoName - Tịnh Văn 21: 00 - 10/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - ChipBoy 4 - 0 BiBi - Dương Còi 13: 30 - 09/09/2018 GIAO HỮU
Liên Quân 1 - 3 Hà Nội 13: 00 - 08/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 BiBi Club 13: 00 - 06/09/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - Văn Hưởng 3 - 2 Nam SoCiu - Kỳ BN 21: 30 - 04/09/2018 GIAO HỮU
U98 - Văn Hưởng 3 - 0 Vany - NoName 13: 00 - 03/09/2018 GIAO HỮU
GameTV 5 - 3 Liên Quân 13: 00 - 02/09/2018 GIAO HỮU
Thành Lak - Văn Hưởng 1 - 3 It'sWar - NamSoCiu 20: 00 - 01/09/2018 GIAO HỮU
Chu Bá Giang 2 - 0 Nguyễn Vân Tùng 19: 20 - 31/08/2018 AOE U23 GameTV Plus
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow