CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
Hưng Yên 1 - 3 Nam Định Team 13: 30 - 17/01/2018 GIAO HỮU
GameTV MH(C) 2 - 2 GameTV No1(C) 13: 30 - 17/01/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 0 Bất Liễu Tình 18: 00 - 16/01/2018 AOE Việt Trung Online 2017
AOE360 0 - 3 SkyRed 13: 00 - 16/01/2018 GIAO HỮU
AOE360 1 - 2 Thái Bình 13: 00 - 13/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 Hà Nội 13: 30 - 12/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 SkyRed 13: 30 - 11/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 3 BiBi Club 13: 00 - 10/01/2018 GIAO HỮU
Nghệ An 4 - 0 Phú Thọ 13: 00 - 04/01/2018 GIAO HỮU
Hưng Yên 0 - 4 Bắc Ninh 12: 30 - 03/01/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 - 3 Hà Đông 13: 30 - 02/01/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 2 - 0 ShenLong 13: 00 - 01/01/2018 GIAO HỮU VIỆT - TRUNG
GameTV - BiBi Club 09: 00 - 30/12/2017 AOE Hà Nội Open 6
ChipBoy96 2 - 1 Minh Nhật 18: 30 - 26/12/2017 AOE Việt Trung Online 2017
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 Hồng Anh 13: 00 - 26/12/2017 GIAO HỮU
CSĐN, ChipBoy 4 - 3 BiBi, Gunny 13: 00 - 21/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Hà Nội 20: 15 - 18/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 18/12/2017 GIAO HỮU
Liên Quân GameTV + Pow 3 - 2 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 16/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 15/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 14/12/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 2 GameTV 13: 30 - 09/12/2017 GIAO HỮU
Bêu 1 - 2 Minh Nhật 18: 30 - 08/12/2017 AoE Việt Trung Online 2017
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 30 - 08/12/2017 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 4 Hehe 13: 30 - 07/12/2017 GIAO HỮU
9x Công 1 - 2 Minh Nhật 03: 30 - 05/12/2017 AoE Việt Trung Online
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 10 - 02/12/2017 GIAO HỮU
No1, Không Được Khóc 0 - 4 Vanelove, King Kong 18: 30 - 01/12/2017 GIAO HỮU
ChipBoy96 5 - 2 Gunny 13: 00 - 01/12/2017 GIAO HỮU
Không Được Khóc 1 - 2 Tiểu Hắc Mã 18: 00 - 23/11/2017 AOE Việt Trung Online
No1, Mạnh Hào 3 - 2 Truy Mệnh, Vô Thường 13: 00 - 23/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 3 Thái Bình 21: 30 - 20/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 20/11/2017 GIAO HỮU
Truy Mệnh, Vô Thường 3 - 3 Hữu Nhã, Văn Sang 17: 30 - 19/11/2017 AOE Star League_Kênh Kami
CSĐN, U98 3 - 3 No1, Mạnh Hào 13: 30 - 19/11/2017 AOE Star League 2017 Kênh G_Man
No1, Mạnh Hào - Chim Sẻ Đi Nắng, U98 13: 30 - 19/11/2017 AOE Star League_Kênh Hải Mario
ChipBoy, Trương 3 - 1 Truy Mệnh, Vô Thường 13: 30 - 18/11/2017
Nghệ An 2 - 1 Hà Tĩnh 13: 00 - 17/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 30 - 16/11/2017 GIAO HUU
GameTV - Thái Bình 21: 45 - 12/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 GameTV + Ver 12: 40 - 11/11/2017 GIAO HỮU
Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc 18: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 0 GameTV+ Truy Mệnh 13: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân Pow 13: 00 - 09/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 07/11/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 2 Mạnh Hào 13: 00 - 06/11/2017 GIAO HỮU
Phạm Hữu Nhã 0 - 2 Đỗ Xuân Thứ 09: 30 - 05/11/2017 AOE Liên Tỉnh
Hồng Anh 2 - 1 Tiểu Thủy Ngư 18: 30 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 31/10/2017 GIAO HỮU
Hưng Yên 1 - 3 Nam Định Team 13: 30 - 17/01/2018 GIAO HỮU
GameTV MH(C) 2 - 2 GameTV No1(C) 13: 30 - 17/01/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 0 Bất Liễu Tình 18: 00 - 16/01/2018 AOE Việt Trung Online 2017
AOE360 0 - 3 SkyRed 13: 00 - 16/01/2018 GIAO HỮU
AOE360 1 - 2 Thái Bình 13: 00 - 13/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 Hà Nội 13: 30 - 12/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 SkyRed 13: 30 - 11/01/2018 GIAO HỮU
GameTV 4 - 3 BiBi Club 13: 00 - 10/01/2018 GIAO HỮU
Nghệ An 4 - 0 Phú Thọ 13: 00 - 04/01/2018 GIAO HỮU
Hưng Yên 0 - 4 Bắc Ninh 12: 30 - 03/01/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 - 3 Hà Đông 13: 30 - 02/01/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 2 - 0 ShenLong 13: 00 - 01/01/2018 GIAO HỮU VIỆT - TRUNG
GameTV - BiBi Club 09: 00 - 30/12/2017 AOE Hà Nội Open 6
ChipBoy96 2 - 1 Minh Nhật 18: 30 - 26/12/2017 AOE Việt Trung Online 2017
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 3 Hồng Anh 13: 00 - 26/12/2017 GIAO HỮU
CSĐN, ChipBoy 4 - 3 BiBi, Gunny 13: 00 - 21/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 4 Hà Nội 20: 15 - 18/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 18/12/2017 GIAO HỮU
Liên Quân GameTV + Pow 3 - 2 Liên Quân Hà Nội + Bibi Club 13: 00 - 16/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 BiBi Club 13: 00 - 15/12/2017 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 14/12/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 2 GameTV 13: 30 - 09/12/2017 GIAO HỮU
Bêu 1 - 2 Minh Nhật 18: 30 - 08/12/2017 AoE Việt Trung Online 2017
GameTV 1 - 2 SkyRed 13: 30 - 08/12/2017 GIAO HỮU
ChipBoy96 0 - 4 Hehe 13: 30 - 07/12/2017 GIAO HỮU
9x Công 1 - 2 Minh Nhật 03: 30 - 05/12/2017 AoE Việt Trung Online
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 10 - 02/12/2017 GIAO HỮU
No1, Không Được Khóc 0 - 4 Vanelove, King Kong 18: 30 - 01/12/2017 GIAO HỮU
ChipBoy96 5 - 2 Gunny 13: 00 - 01/12/2017 GIAO HỮU
Không Được Khóc 1 - 2 Tiểu Hắc Mã 18: 00 - 23/11/2017 AOE Việt Trung Online
No1, Mạnh Hào 3 - 2 Truy Mệnh, Vô Thường 13: 00 - 23/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 3 Thái Bình 21: 30 - 20/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 2 BiBi Club 13: 30 - 20/11/2017 GIAO HỮU
Truy Mệnh, Vô Thường 3 - 3 Hữu Nhã, Văn Sang 17: 30 - 19/11/2017 AOE Star League_Kênh Kami
CSĐN, U98 3 - 3 No1, Mạnh Hào 13: 30 - 19/11/2017 AOE Star League 2017 Kênh G_Man
No1, Mạnh Hào - Chim Sẻ Đi Nắng, U98 13: 30 - 19/11/2017 AOE Star League_Kênh Hải Mario
ChipBoy, Trương 3 - 1 Truy Mệnh, Vô Thường 13: 30 - 18/11/2017
Nghệ An 2 - 1 Hà Tĩnh 13: 00 - 17/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 4 - 1 SkyRed 13: 30 - 16/11/2017 GIAO HUU
GameTV - Thái Bình 21: 45 - 12/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 GameTV + Ver 12: 40 - 11/11/2017 GIAO HỮU
Việt Nam 3 - 0 Trung Quốc 18: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV + Ver 3 - 0 GameTV+ Truy Mệnh 13: 00 - 10/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân Pow 13: 00 - 09/11/2017 GIAO HỮU
GameTV - Hà Nội 13: 00 - 07/11/2017 GIAO HỮU
No1 2 - 2 Mạnh Hào 13: 00 - 06/11/2017 GIAO HỮU
Phạm Hữu Nhã 0 - 2 Đỗ Xuân Thứ 09: 30 - 05/11/2017 AOE Liên Tỉnh
Hồng Anh 2 - 1 Tiểu Thủy Ngư 18: 30 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 03/11/2017 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 SkyRed 13: 00 - 31/10/2017 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow