CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIẢI ĐẤU
CSĐN, Gunny - BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
Dài - Ngắn 13: 00 - 23/05/2018
GameTV - Quảng Ninh 13: 00 - 23/05/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 15/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 11/05/2018 Giao Hữu
ChipBoy96 4 - 1 Hehe 13: 30 - 08/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình - Hà Nội 13: 00 - 08/05/2018 Tiếp Sóng
GameTV 3 - 1 Nam Định Team 21: 30 - 07/05/2018 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 4 Nam Định Team 13: 00 - 06/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 05/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Hehe 3 - 4 BiBi, Hồng Anh 23: 15 - 03/05/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 4 - 1 Gunny 13: 00 - 03/05/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 00 - 02/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 30 - 01/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 2 - 5 BiBi Club 10: 00 - 29/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | BLV Kami
Liên Quân 2 - 0 Liên Quân 1 13: 00 - 24/04/2018 GIAO HỮU
BiBi Club 4 - 3 SkyRed 09: 00 - 22/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh BLV Kami
Thái Bình 1 - Nam Định Team 09: 00 - 21/04/2018 AOE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh Kami
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 17/04/2018 GIAO HỮU
Hào - Mỗ 2 - 1 Trương IS - It War 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 3 Gunny 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 No1 - Vô Thường 14: 00 - 15/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 2 - 1 Thầu - Beo 14: 30 - 13/04/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 1 BiBi 13: 00 - 12/04/2018 GIAO HỮU
Quảng Ninh 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 10/04/2018 GIAO HỮU
Quảng Ninh 3 - 1 Nghệ An 13: 00 - 08/04/2018 Giao Hữu
Trương IS 1 - 2 KenZ 13: 00 - 07/04/2018 GIAO HỮU
GameTV - Thái Bình 13: 00 - 06/04/2018 GIAO HỮU
AOE360 2 - 1 Hà Nội 13: 00 - 06/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Hà Nội 13: 00 - 04/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 03/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nghệ An 13: 00 - 02/04/2018
GameTV 1 - 3 Liên Quân 13: 30 - 01/04/2018 GIAO HỮU
SkyRed - Nghệ An 13: 00 - 31/03/2018 Tứ Hùng
Team Sài Gòn - Nam Định Team 12: 30 - 31/03/2018 Quần Chiến Tứ Hùng
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 2 Hồng Anh 19: 00 - 30/03/2018 Ra mắt GameTV Plus
Văn Sự 2 - 1 Peter 13: 00 - 30/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 4 Thái Bình 13: 00 - 29/03/2018
GameTV 2 - 2 Nam Định Team 13: 00 - 27/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 26/03/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 SkyRed 13: 00 - 22/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 00 - 21/03/2018 GIAO HƯU
GameTV 2 - 2 Nam Định Team 13: 00 - 19/03/2018 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân 19: 30 - 15/03/2018 AoE DE
ChipBoy96 3 - 4 Hehe 13: 00 - 14/03/2018 Ngũ Hùng - Máy ChipBoy
ChipBoy96 2 - 0 Tiểu Màn Thầu 13: 30 - 13/03/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Gunny - BiBi, HeHe 13: 30 - 23/05/2018 GIAO HỮU
GameTV - Quảng Ninh 13: 00 - 23/05/2018 Giao Hữu
GameTV 3 - 2 Hà Nội 13: 00 - 22/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 BiBi Club 13: 00 - 21/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 2 - 1 AOE360 13: 00 - 20/05/2018 GIAO HỮU
SkyRed 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 19/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 15/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 11/05/2018 Giao Hữu
ChipBoy96 4 - 1 Hehe 13: 30 - 08/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình - Hà Nội 13: 00 - 08/05/2018 Tiếp Sóng
GameTV 3 - 1 Nam Định Team 21: 30 - 07/05/2018 Giao Hữu
Thái Bình 1 - 4 Nam Định Team 13: 00 - 06/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Hà Nội 13: 00 - 05/05/2018 GIAO HỮU
CSĐN, Hehe 3 - 4 BiBi, Hồng Anh 23: 15 - 03/05/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 4 - 1 Gunny 13: 00 - 03/05/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 BiBi Club 13: 00 - 02/05/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 3 Sài Gòn New 13: 30 - 01/05/2018 GIAO HỮU
Thái Bình 1 2 - 5 BiBi Club 10: 00 - 29/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | BLV Kami
Liên Quân 2 - 0 Liên Quân 1 13: 00 - 24/04/2018 GIAO HỮU
BiBi Club 4 - 3 SkyRed 09: 00 - 22/04/2018 AoE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh BLV Kami
Thái Bình 1 - Nam Định Team 09: 00 - 21/04/2018 AOE Bé Yêu Cup 2018 | Kênh Kami
GameTV 2 - 2 Hà Nội 13: 00 - 17/04/2018 GIAO HỮU
Hào - Mỗ 2 - 1 Trương IS - It War 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy96 2 - 3 Gunny 13: 00 - 16/04/2018 GIAO HỮU
Mạnh Hào - U98 0 - 3 No1 - Vô Thường 14: 00 - 15/04/2018 GIAO HỮU
ChipBoy - U98 2 - 1 Thầu - Beo 14: 30 - 13/04/2018 GIAO HỮU
Chim Sẻ Đi Nắng 4 - 1 BiBi 13: 00 - 12/04/2018 GIAO HỮU
Quảng Ninh 3 - 0 Nam Định Team 13: 00 - 10/04/2018 GIAO HỮU
Quảng Ninh 3 - 1 Nghệ An 13: 00 - 08/04/2018 Giao Hữu
Trương IS 1 - 2 KenZ 13: 00 - 07/04/2018 GIAO HỮU
GameTV - Thái Bình 13: 00 - 06/04/2018 GIAO HỮU
AOE360 2 - 1 Hà Nội 13: 00 - 06/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 1 Hà Nội 13: 00 - 04/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 BiBi Club 13: 00 - 03/04/2018 GIAO HỮU
GameTV 3 - 0 Nghệ An 13: 00 - 02/04/2018
GameTV 1 - 3 Liên Quân 13: 30 - 01/04/2018 GIAO HỮU
SkyRed - Nghệ An 13: 00 - 31/03/2018 Tứ Hùng
Team Sài Gòn - Nam Định Team 12: 30 - 31/03/2018 Quần Chiến Tứ Hùng
Chim Sẻ Đi Nắng 1 - 2 Hồng Anh 19: 00 - 30/03/2018 Ra mắt GameTV Plus
Văn Sự 2 - 1 Peter 13: 00 - 30/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 0 - 4 Thái Bình 13: 00 - 29/03/2018
GameTV 2 - 2 Nam Định Team 13: 00 - 27/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 1 - 3 SkyRed 13: 00 - 26/03/2018 Giao Hữu
GameTV 0 - 3 SkyRed 13: 00 - 22/03/2018 GIAO HỮU
GameTV 2 - 2 Nghệ An 13: 00 - 21/03/2018 GIAO HƯU
GameTV 2 - 2 Nam Định Team 13: 00 - 19/03/2018 GIAO HỮU
GameTV - Liên Quân 19: 30 - 15/03/2018 AoE DE
ChipBoy96 3 - 4 Hehe 13: 00 - 14/03/2018 Ngũ Hùng - Máy ChipBoy
ChipBoy96 2 - 0 Tiểu Màn Thầu 13: 30 - 13/03/2018 GIAO HỮU
ĐH Thủy Lợi 4 - 1 ĐH Bách Khoa 11: 30 - 11/03/2018 AOE SINH VIÊN | KÊNH G_KAMi
Dài - Ngắn 13: 00 - 23/05/2018
Dài - Ngắn 18: 30 - 13/10/2017 Gameshow
Dài - Ngắn 18: 30 - 29/09/2017 Gamshow